top of page

Bæredygtighed i kontrakter - fra tanke til handling

Britt Torp Pedersen

21. apr. 2023

I starten af 2023 har NSCCM gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed i kontrakter blandt vores netværksmedlemmer og følgere på LinkedIn. Alle adspurgte i undersøgelsen mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, men under halvdelen gør det rent faktisk på nuværende tidspunkt. Læs mere om hvad årsagerne hertil kan tænkes at være, og hvad vi kan forvente fremover.

I starten af 2023 har NSCCM gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed i kontrakter blandt vores netværksmedlemmer og følgere på LinkedIn. Alle mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, men under halvdelen gør det rent faktisk på nuværende tidspunkt. Læs mere om hvad årsagerne hertil kan tænkes at være, og om vi kan forvente, at alle organisationer fremover kommer til at arbejde med bæredygtighed i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring.

 

Bæredygtighed blev i Brundtlandrapporten fra 1987 defineret som ”…en udvikling som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”


De fleste danske organisationer – offentlige som private – arbejder nu med bæredygtighed i et eller andet omfang. En undersøgelse fra PWC fra 2022 har f.eks. vist, at næsten 2/3 af alle virksomheder nu har indskrevet bæredygtighed (ESG) i deres strategier, og at næsten 1/3 af alle CEO´s har bæredygtighed som en del af deres bonusordning (kilde: PWC CEO Survey 2022).


Arbejdet med at skabe bæredygtige indkøb afspejler sig også i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, og er derfor også noget som NSCCM har stort fokus på. I januar og februar har temaet således været genstand for et medlemsmøde i NSCCM Professional Network og samt den store spørgeskemaundersøgelse, vi har sat i gang.


Udvalgte nedslagspunkter fra undersøgelsen

60 % af besvarelserne er af ansatte fra offentlige organisationer, mens 40 % er fra private virksomheder:

Af de adspurgte har 75 % en overordnet organisationsstrategi for bæredygtige indkøb/udbud. De vigtigste bæredygtighedshensyn i strategierne er: 

  • Miljøkrav (85 %)

  • Arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder (75 %)

  • Energibesparelser mv. (65 %)

  • Generelle emner som fair trade og lign. - de fylder mindre (ca. 35 %)

Det er imidlertid kun 45 % af alle de adspurgtes organisationer, der har en bæredygtighedsstrategi, der også afspejles i kontrakterne og i den efterfølgende kontraktstyring – og kun halvdelen heraf måler rent faktisk på, om bæredygtighedsmålene indfries.

I kontrast hertil står, at 95 % af alle adspurgte mener, at det er nødvendigt at adressere mere intensivt i kontrakter og i den efterfølgende kontraktstyring.

 

Et mindretal (10 %) har bæredygtighedsklausuler i alle deres kontrakter, mens de fleste har dem i halvdelen eller mindre af deres kontrakter.

Det afgørende argument for at have klausuler i kontrakterne er for de fleste adspurgte, at:

  • organisationens/virksomhedens bæredygtighedsstrategi indebærer, at de skal have klausuler i kontrakterne 

  • herudover nævnes lovkrav

  • man gerne vil kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis bæredygtighedskrav overtrædes. Her er det slående, at hele 65 % af alle klausuler også omfatter leverandørers underleverandører (indirekte leverandører), mens kun 15 % af klausulerne omfatter udvinding af råstoffer og produktion af materialer – en stor forskel til f.eks. den nye tyske leverandørkædelov, der generelt omfatter udvinding af råstoffer og materialeproduktion.


De fleste adspurgte er enige om, at det kun er ca. 75 % af leverandørerne, der rent faktisk overholder kravene – og 20 % tror er det halvdelen eller mindre.

Den foretrukne metode til at kontrollere og forbedre bæredygtighedskravene er dialog med leverandøren, herunder planer for at rette op (som i den tyske leverandørkædelov), men bod er også i fokus og ligesom ophævelse også nævnes som en mulighed.

Under 10 % har truet med at ophæve en kontrakt eller krævet bod, og under 5 % har rent faktisk gjort dette. I den modsatte ende svarer 30 % af respondenterne, at de mangler viden om, hvad organisationen rent faktisk vil gøre i tilfælde af misligholdelse.


Opsummerende

Selvom alle respondenter som nævnt mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, har under halvdelen altså rent faktisk gennemført det. Udover at dette skyldes manglende strategi på området, mener de fleste adspurgte, at de mangler viden, lovgivning og standarder om, hvorledes bæredygtighed skal adresseres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring.

NSCCM vil i den kommende tid sætte fokus på emnet, bl.a. ved mere dialog med vores netværksmedlemmer om udvikling af standardprocesser og klausuler om bæredygtighed i kontrakter. Vi er ligeledes igang med at udvikle et kursus om emnet. Mere information følger i kommende nyhedsbreve og på vores LinkedIn.

Som medlem af NSCCM Professional Network har du adgang til den fulde undersøgelse og plancherne fra medlemsmødet om bæredygtighed i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring – se mere på www.nsccmnetwork.dk. bottom of page