top of page

Almindelige betingelser

1. Tilmelding

Tilmelding kan ske via pr. mail, telefonisk eller via vores hjemmeside (www.nsccm.dk). Tilmeldingen bekræftes med en mail (”bekræftelsesmail”) sendt til den ved tilmeldingen angivne mailadresse. Af denne mail fremgår det også, hvornår vi vender tilbage med yderligere information. Dette vil normalt ske ca. 2 uger før første undervisningsdag.

2. Betalingsbetingelser

Priserne inkluderer forplejning, herunder morgenmad ved ankomst, frokost og eftermiddagsanretning, frugt mv., samt NSCCM ́s eget undervisningsmateriale. 

Betaling skal ske 30 dage efter fremsendt faktura.

Vedr. Practitioner og andre certificeringer: Priserne er eksklusive øvrigt undervisningsmateriale, eksamensgebyr til WorldCC ca. 2.300 kr. ex. moms (I de 2.300 kr. er inkluderet en eksamenstilmelding (800 kr. ex. moms) samt et års medlemskab af WorldCC).

3. Afmelding

Almindelige betingelser

Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, gælder reglerne nedenfor:

  • Indtil 30 dage før uddannelsesforløbets start kan deltageren udskyde sin deltagelse til et senere forløb

  • Indtil syv dage før uddannelsesforløbets start kan deltageren/deltagerens arbejdsplads meddele NSCCM (på nsccm@nsccm.dk) at de ønsker at sende en anden deltager i stedet på. Dette koster et ekspeditionsgebyr på kr. 500.

  • NSCCM forbeholder sig retten til at aflyse kursusforløb. Fuld refundering vil i dette tilfælde finde sted.

Særlige betingelser for den danske CCM Practitioner

Da CCM Practitioner afholdes to gange årligt, er der mere lempelige betingelser for dette kursusforløb.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i én eller flere dage under uddannelsesforløbet, kan du på den danske CCM Practitioner-uddannelse uden beregning deltage i en anden tilsvarende dag på et senere uddannelsesforløb. Det er dog en betingelse for at udnytte denne ret til udskydelse, at du har sendt en mail til NSCCM (nsccm@nsccm.dk) senest 7 dage før starten på uddannelsesforløbet.

4. Eksamen

Gælder kun kurser/uddannelser med eksamen: Eksamen afholdes som online eksamen. Eksamen kan dog efter NSCCM ́s vurdering i stedet afholdes som skriftlig eksamen.

Hvis du ikke går op til eksamen eller ikke består, kan du altid foretage en ny eksamenstilmelding mod fornyet betaling.

5. Aflysning, flytning og ændring af uddannelsesforløb eller uddannelsesdage, herunder ændringer af undervisningsform, som følge af COVID-19 mv. 

NSCCM forbeholder sig ret til at aflyse, flytte eller ændre et uddannelsesforløb eller enkelte uddannelsesdage. Dette kan skyldes, at der er for få deltagere eller andre tvingende årsager, f.eks. sygdom hos undervisere, transportproblemer eller følger af COVID-19 regler, anbefalinger og andre nødvendige tilpasninger.

Deltagere vil under normale omstændigheder få besked om aflysning, flytning eller ændringer af uddannelsesforløb/enkelte uddannelsesdage senest 7 dage før afholdelsen, dog med følgende undtagelser:

Aflysning, flytning og ændringer af uddannelsesforløb/enkelte uddannelsesdage kan undtagelsesvis ske indtil kl. 12.00 dagen før afholdelse. Såfremt regler eller anbefalinger betinger dette, herunder COVID-19 eller force majeure-omstændigheder, kan aflysninger, flytninger eller ændringer ske med kortere varsel eller på selve dagen. Flytninger og ændringer kan bl.a. indebære, at fysisk fremmøde erstattes af online undervisning.  

I den situation hvor NSCCM aflyser hele uddannelsesforløb/kurser, vil deltagerne blive tilbudt at vælge mellem følgende:

  • en plads på et senere, tilsvarende uddannelsesforløb/kursus

  • en voucher til NSCCM´s uddannelser og kurser

  • refusion

I tilfælde af aflysning, flytning eller ændring af enkelte uddannelsesdage, vil NSCCM snarest muligt finde alternative datoer for afholdelse af uddannelsesdagene, der så vidt muligt passer flertallet af deltagerne.

Deltagere der ikke kan deltage på disse alternative datoer, vil blive tilbudt optaget eller streamet undervisning.

På den danske CCM Practitioner-uddannelse, kan deltagerne endvidere vælge at tage enkelte uddannelsesdage på et senere uddannelsesforløb.

NSCCM påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af aflysning, flytning eller ændringer af hele uddannelsesforløb eller enkelte uddannelsesdage, eksempelvis transportudgifter, udgifter til ophold eller andre direkte såvel som indirekte tab.

Eventuelle medlemskaber eller eksamensgebyrer til WorldCC refunderes ikke, ligesom de heller ikke forlænges. 

6. Uddannelsesmaterialer

De udleverede uddannelsesmaterialer afhænger af uddannelsestypen. Du vil typisk kunne tilgå uddannelsematerialerne online.

Vores priser inkluderer materialer udgivet af NSCCM, men ikke materialer fra eksterne udgivere, f.eks. udgivelser af WorldCC mv. Eventuelle omkostninger til fremsendelse er indeholdt i vores priser.

7. Ændringer i uddannelsen

I det omfang WorldCC ændrer i uddannelsesmaterialer, uddannelsesindhold, eksamen mv., forbeholder NSCCM sig ret til at foretage tilsvarende ændringer i vores uddannelse med virkning fra det tidspunkt, hvor WorldCC gennemfører ændringerne.

8. Øvrige betingelser, lovvalg og værneting

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler for aftalen. Aftalen er reguleret af dansk ret, og eventuelle tvister løses ved Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration) i henhold til instituttets til enhver tid gældende regler.

 

Senest revideret: 15. marts 2023.

bottom of page