top of page

Hvad er Contract Management?

Contract Management er en tværfaglig disciplin, hvor "contract manageren" ved hjælp af en række processer og aktiviteter optimerer håndteringen af kontrakten gennem hele dens livscyklus med henblik på at øge værdiskabelsen og minimere værditab. Dette arbejde kræver både tekniske, juridiske og forretningsmæssige kompetencer - samt gode evner til at kommunikere og samarbejde på tværs af fagligheder, organisationsdele og kulturer.

Image-empty-state.webp

Hvad er Contract Management?

Contract Management er en tværfaglig disciplin, der kræver faglige kompetencer samt sociale og kommunikative evner.  

 

Kontrakter handler først og fremmest om at løse et forretningsbehov. Mange forskellige dele af organisationen deltager i at formulere dette behov i kontrakten og i den efterfølgende drift.  Ofte savner organisationer imidlertid viden om hvilke processer og aktiviteter, der skal udføres for at få det optimale udbytte af kontrakten. Endvidere mangler mange også at afklare, hvorledes de forskellige roller og ansvar skal fordeles undervejs i kontraktens livscyklus. Dette medfører tab af værdi og risiko for spændinger, uenighed og konflikt – internt såvel som i forholdet mellem kunde og leverandør. Contract management handler om at optimere håndteringen af kontrakter – fra vugge til grav. Virksomheder og organisationer skal derfor beherske contract management på samme måde, som de f.eks. behersker indkøb, projektledelse, økonomistyring og forvaltning. 

 

At kunne indføre contract management i en organisation afhænger dels af det enkelte individs viden, kompetencer og engagement, dels af om ledelse og organisation tackler dette som et team. For at kunne løse denne opgave, vælger flere og flere organisationer at udpege personer med særlig viden om contract management, ofte kaldet contract managers. Endvidere integreres contract manager-rollen helt eller delvist i andre jobfunktioner, hvor en stor del af tiden anvendes med kontrakt-relaterede aktiviteter, f.eks. i rollen som strategisk indkøber, projektleder, udbudskonsulent, bid-manager mv. At være contract manager behøver derfor ikke at ligge i jobtitlen, men kan være en del af den funktion man varetager. Men hvad kræver det at opfylde rollen som contract manager?

 

 

Contract managerens tværfaglighed og ledelsesopgaver

Kontrakter rummer både økonomiske, tekniske og juridiske aspekter. Som en god contract manager skal du kunne overskue, forstå og tilgodese dem alle i planlægningsfasen såvel som i udførselsfasen. Det gør du ikke alene: du skal have input og hjælp fra de relevante dele af organisationen, så du skal være god til at kommunikere og inddrage de relevante interessenter.

 

Udover dine faglige færdigheder kræver det analytisk sans, gode kommunikative evner, og ikke mindst viljen og evnen til at sætte sig ind i "de andres faglige verdener". Samtidig ved du, at organisationen ikke er fyldt med robotter, men mennesker som skal motiveres og føle ejerskab til kontrakten. Derfor har du mange forskellige kasketter på, ligesom du reelt bedriver uformel ledelse.

 

Det forretningsmæssige perspektiv

Dit forretningsmæssige perspektiv skal først og fremmest være på plads. Som contract manager ser du kontrakten som et redskab, der skal opfylde nogle forretningsmål. 

Hvad er business casen? Hvordan omsættes business casen til forretningsmål og krav, som kan formuleres præcist i en kontrakt? Hvordan kan markedet opfylde forretningsbehovet? Hvordan skriver man et fyldestgørende og præcist udbudsmateriale? Hvordan håndteres udbudsprocesser? Hvordan kan man som tilbudsgiver afgive et konkurrencemæssigt bud, der taler ind i kundens forretningsbehov og strategiske behov? Hvordan forstår man at gøre sig attraktiv som kunde, så flest mulige leverandører vil byde? Hvordan kan man lave et kommercielt eftersyn af kontraktens klausuler, så de passer til marked, evner og behov? Hvordan skal evalueringskriterier udvikles og anvendes? Hvordan vælger man den rigtige? Hvordan kan man optimere forhandlinger af juridiske og forretningsmæssige klausuler? Hvilke nøgleindikatorer er der for god performance?

 

Det juridiske perspektiv

Samtidig er dit juridiske perspektiv altid nærværende. Du sikrer, at alt går rigtigt, fair og retfærdigt til - fra budfasen og de relevante regler i denne forbindelse over i tildeling og kontraktudarbejdelse samt i den efterfølgende styring af kontrakten.

Du kender de grundlæggende juridiske regler om kontrakter, og hvordan man forhandler kontrakter og vilkår. Du kender til risikostyring og hvordan man kan håndtere juridiske risici. Du ved hvordan man udarbejder og styrer bodsbestemmelser og hvilke former for misligholdelse, der udløser erstatning og ret til ophævelse af kontrakten. Du sørger for at korrigere forståelse og handlinger, så kontrakten i videst muligt omfang lykkes - før de juridiske regler bliver aktuelle.

Du sørger for at sikre, at ulovligheder undgås og risici minimeres, samtidig med at de muligheder der opstår - f.eks. i forbindelse med ændringshåndtering - forfølges bedst muligt. 

I artiklen herunder kan du læse René Franz Henschels artikel om kontraktstyring i en dansk retsvidenskabelig kontekst:

Kontraktstyring i en dansk retsvidenskabelig kontekst af René Franz Henschel107.19 KB

 

Projektlederen

Og så er der leder-kasketten - for som contract manager er det også dit job at styre alle de relationer, praksisser og processer, der omgærder kontraktens tilblivelse og drift. Du har overblik over processen, og ved hvem der skal inddrages hvornår og hvordan. Du er også den, der håndterer processen om eventuelle konflikter undervejs - både internt og eksternt. Du inddrager her de rette personer og kompetencer - herunder juridiske eksperter eller andre fageksperter samt ledelsen hvis det er relevant. Du træffer også afgørelse, hvor det er relevant. I disse henseender minder din kasket meget om en projektleders - bare med fokus på håndtering af kontrakten og de juridiske og kommercielle emner.

Du agerer undervejs kompetent, transparent, neutral og uafhængig, dvs. hvad er er bedst for virksomheden eller organisationen - ikke hvad der er bedst for en bestemt person, gruppe eller fagdisciplin.

 

Hvad laver en contract manager?

En contract manager kan derfor beskrives som en ”juridisk-kommerciel projektleder”(contract and commercial manager), der hjælper organisationen med at inddrage alle relevante forretningsmæssige, projektmæssige, tekniske og juridiske forhold, inden organisationen køber eller sælger varer og tjenesteydelser. Når kontrakten er underskrevet og går i drift, er det contract managerens job at sørge for, at alt dette bliver fulgt op på den mest optimale måde.

Undervejs skal der tages hensyn til såvel strategiske som taktiske emner. Det kan være, hvorledes kontrakter skal understøtte indkøbstrategier og bæredygtighed eller hvorledes man taktisk og operationelt planlægger at gennemføre kontrakten - f.eks. hvis man som kunde har indgået kontrakt med en monopolistisk leverandør.

 

Contract management opgaver:

Der er en række opgaver, som kendetegner arbejdet med contract management. Herunder er nogle af de vigtigste:

1.    Evne til at kunne overskue kontraktens forskellige faser, fra behovsafklaring over budfase, udarbejdelse og forhandling, til implementering og drift samt afslutning og erfaringsopsamling

2.    Viden om hvilke aktiviteter, der indgår i de forskellige faser samt hvilke mennesker der er involveret

3.    Agere bindeled og omdrejningspunkt mellem de forskellige dele af organisationen og i forbindelsen med kunder eller leverandører

4.    Kunne forstå og forene forretningsmæssig, teknisk og økonomisk tankegang med juridisk tankegang og projektledelse

5.    Virke som både kommerciel og juridisk projektleder på større indkøb, udbud og salg

6.    Planlægge og afholde forhandlinger – både internt og eksternt

7.    Implementere kontrakten optimalt i organisationen, f.eks. ved at holde kontrakt-opstartsmøder, løbende statusmøder mv.

8.    Løbende sørge for at facilitere og dokumentere relevant kommunikation, og ajourføre kontrakten

9.    Planlægge og varetage ændringshåndtering, håndtering af krav og konfliktløsning

10.  Redegøre for, hvilke mål der forfølges i kontraktstyring og afrapportere om status, kriser og fremdrift til ledelse og forretning

11.  Sikre, at alt foregår lovligt og i henhold til interne regler og politikker

12.  Løbende informere og uddanne organisationen i, hvorledes den skal styre kontrakter optimalt

13.  Arbejde for åbent, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter

14.  Implementere det nødvendige software/IT-systemer som kan understøtte effektiv kontraktstyring og bedre samarbejde

15.  Løbende optimere processer, aktiviteter, kontrakter samt kommunikation internt såvel som eksternt i forhold til kunder og leverandører

16.  Sørge for, at forretningen til sidst har oparbejdet den nødvendige viden, kompetence og stabilitet til at styre kontrakter, så god kontraktstyring bliver en fast rutine.

17. Blive bedre og bedre til at fastlægge og dokumentere de værdier, der høstes ved god kontraktstyring

I en række vejledninger fra statslige myndigheder i ind- og udland, kan du læse mere om de forskellige roller og aktiviteter. Disse vejledninger gennemgås bl.a. på vores CCM Practitioner-uddannelse.

I Danmark findes f.eks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om kontraktopfølgning (fra 2014), som du kan finde her:

Vejledning om kontraktopfølgning579.76 KB

 

Du kan også finde andre vejledninger for forskellige brancheorganisationer, f.eks. Værdibygs vejledning om kontraktstyring i byggeriet.

Hvis du synes, det lyder som en omfattende rolle at være contract manager, kan vi berolige dig. Du skal ikke være ekspert inden for alle områder, men du skal kunne vurdere, hvornår det er nødvendigt at inddrage andre fageksperter.

Med en uddannelse i Contract & Commercial Management, bliver du klædt på med den fornødne viden til at kunne vurdere en helt række emner selv, men samtidig også hvornår det er nødvendigt at inddrage andre forretningsområder eller eksperter - eksempelvis vedrørende kravsspecifikationer, udbudsregler, juridisk specialviden mv. Hermed kan du bidrage til at minimere værditabet i kontrakter.

 

Hvad er værditabet uden best practice contract management?

Undersøgelser viser, at organisationer kan reducere værditabet betragteligt, hvis de indfører best practice contract management. I de organisationer, hvor modenheden er lavest, tabes helt op til 20 % i værdi. Det er typisk organisationer hvor kontraktstyring foregår tilfældigt og ad hoc, uden nogen fast tilgang til processer og aktiviteter, og med uklarhed i mål, roller og ansvar. I de bedste organisationer er dette værditab reduceret til 3 %. Det er således næste umuligt at undgå et vist værditab i kontrakter - f.eks. på grund af uforudsete omstændigheder, skiftende forretningsbehov mv. - men man kan reducere det betragteligt, hvis man indfører WorldCCs metoder. NSCCM har som officiel WorldCC træningspartner adgang til al den viden og alle de metoder, der skal til for at optimere dine kontrakter.

 

At være contract manager behøver ikke ligge i titlen 

Der er i dag en stor diversitet i forholdet mellem jobtitel og funktion, og derfor kan du sagtens udøve contract management til daglig, uden at det indgår i din jobtitel. Du er måske strategisk indkøber, udbudskonsulent, udbudsjurist, bid manager, procurement manager, IT contract manager, category manager, commercial manager, projektleder, fuldmægtig eller kontorchef? 

Nogle gange ses det også, at man bærer forskellige titler afhængig af virksomhedens fokus eller den uddannelsesmæssige baggrund - f.eks. ”Legal contract manager”, ”Commercial manager” mv.

På vores mest populære uddannelse, CCM Practitioner, er det f.eks. under 50% af deltagerne, der bærer jobtitlen Contract Manager, mens de øvrige deltagere arbejder med disciplinen contract management som en integreret del af deres jobfunktion.

 

Udvid og dokumentér dine kompetencer med en CCM-certificering eller et kursus

NSCCM er akkrediteret af World Commerce and Contracting (tidl. IACCM). Det betyder, at du gennem os kan få Contract and Commercial Management certificeringer, der er internationalt anerkendte. NSCCM udbyder WorldCC´s internationale uddannelser, som 5 dages intensivt klasseundervisningsforløb over 3 måneder med en afsluttende multi-choice eksamen 

 

Vi udbyder certificeringsuddannelser på flere niveauer: CCM Practitioner - med fokus på det operationelle niveau giver dig indgående viden om alle de centrale aktiviteter og processer, der skal udføres i forbindelse med kontraktstyring. CCM Advanced Practitioner - med fokus på det taktiske, tekniske og strategisk niveau bl.a. ledelse, personlig udvikling og organisationsudvikling mv. 

 

Uddannelserne vil give dig viden, kompetencer og værktøjer, som gør det muligt for dig at forstå og ibrugtage de vigtigste principper og teknikker ved contract management fra første dag.

 

I NSCCM oplever vi interesse og efterspørgsel på flere specialområder indenfor Contract and Commercial Management, og der derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med førende forskere og praktikere på området. 

Nedenfor kan du få et hurtigt overblik over vores uddannelser og kurser eller du kan se nærmere på siden Kurser & uddannelser

Både du og din organisation er bedre tjent, hvis de personer der håndterer kontrakterne er klædt ordentlig på til opgaven. En international certificering dokumenterer dine kompetencer og stiller garanti for at du ved, hvad du laver. Med et af vores fokuserede kurser bliver du i stand til at løfte din funktion inden for området. 

 

Interne forløb

Vi laver gerne interne forløb, der er skræddersyet til din organisation eller afdeling.

Er du interesserede i et forløb, så kontakte os på nsccm@nsccm.dk eller ring på 70 20 01 31.

 

Find det forløb der passer til dig

NSCCM har samlet et eksperthold af undervisere, der har den nyeste viden inden for alle tre perspektiver på CCM. Du kan læse mere om vores underviserteam her 

Nedenfor kan du se vores udvalg af certificeringsuddannelser og kurser. 

 

NSCCMs certificeringsuddannelser

NSCCM udbyder WorldCC´s uddannelser med internationale certificeringer på 2 niveauer indenfor Contract & Commercial Management, der er udviklet, så de gradvist klæder dig på til at styre og lede stadigt flere komplekse aspekter af kontrakter. 

 

CCM Practitioner

Arbejder du med contract management til daglig, er CCM Practitioner det rette sted for dig at starte. Practitioner er første trin i World Commerce & Contracting’s flagskib af certificeringer. På uddannelsen er der fokus på det operationelle niveau, og giver dig indgående viden om alle de centrale aktiviteter og processer, der skal udføres i forbindelse med kontraktstyring. Uddannelsen er for dig, der arbejder intensivt med kontraktprocesser i det daglige. Du indtager typisk en aktiv, ansvarshavende rolle, i samarbejde med nærmeste ledelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.

Læs mere: CCM Practitioner eller CCM Practitioner - English fast track Edition

 

CCM Advanced Practitioner

Som de første i Norden kan vi nu byde velkommen til Advanced Practitioner-niveau, der pt. er den højeste CCM-certificering opnåelig på det nordiske uddannelsesmarked. På uddannelsen er der fokus på det taktiske og strategisk niveau bl.a. ledelse, personlig udvikling og organisationsudvikling.

Det er en uddannelse for dig, der udøver kontraktstyring på ledende niveau og ønsker at styrke dine kompetencer med førende, international best practice og forskning.

Advanced Practitioner blev i NSCCM udbudt første gang i efteråret 2020. 

Læs mere: Advanced Practitioner

 

NSCCMs kurser

I NSCCM oplever vi interesse og efterspørgsel på flere specialområder indenfor Contract and Commercial Management, og der derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med førende forskere og praktikere på området.

 

Basic Contract Management

Få en grundlæggende indføring i Contract Management – på dette kursus lærer du, hvordan du skaber et overblik over kontraktprocesser og aktiviteter samt hvilke enkeltelementer, din organisation skal forbedre og mestre for at implementere best practice contract management. 

2-dags kursus for dig, der arbejder dagligt eller regelmæssigt med kontrakter og kontraktrelaterede opgaver i en offentlig organisation eller privat virksomhed.

Kurset udbydes både på dansk og engelsk.

Læs mere: Basic Contract Management - dansk  eller Basic Contract Management - English edition

 

Praktisk IT Contract Management

Kurset er designet til dig, der arbejder med eller har ansvar for IT-kontrakter, og har brug for praktiske vinkler, metoder og værktøjer, som du umiddelbart kan bruge i dit daglige arbejde - med fokus på at sikre de planlagte gevinster. I løbet af de 2 undervisningsdage der er fokus på 10 essentielle emner i IT-kontrakterne, som oftest er genstand for diskussion og uenighed mellem kunde og leverandør. Kurset er opbygget med et operationelt fokus for øje, så du bliver indført i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig med at arbejde med dine IT-kontrakter ud fra en konkret og praktisk vinkel.

Kurset henvender sig både til indkøbs- og salgssiden. Du sidder f.eks. i en stilling som bid manager, contract manager, indkøber, leverandør eller jurist.

Læs mere: Praktisk IT Contract Management

 

Styring af agile kontrakter

Kurset er designet til dig, der arbejder med agile IT-kontrakter, og har særligt fokus hvordan de skal styres i fasen efter kontraktindgåelse.

Du får indblik i hvorledes processer, ledelse, forretning, teknik og kontraktstyring skal spille sammen med henblik på at få et optimalt resultat, samt hvilke metrikker det er vigtigt at måle på for at sikre den fornødne fremdrift og succes.

Undervejs bliver det også adresseret hvordan den valgte kontraktlige regulering spiller ind i styringen, samt de udbudsretlige faldgruber.

Læs mere: Styring af agile kontrakter

 

Grundlæggende kontraktret

Få den juridiske grundforståelse om de vigtigste dele af kontrakten, hvilke regler der gælder herfor, samt hvordan forhandlingsmæssige, kommercielle og operationelle forhold spiller sammen med de enkelte temaer og klausuler i kontrakten. Kurset er velegnet til alle uden juridisk uddannelsesbaggrund eller dig, der trænger til et juridisk brush up på området. 

Læs mere: Grundlæggende kontraktret

 

VPK Metoden - Visuel Positiv Kontraktstyring  

VPK metoden er en brugervenlig, praktisk, hands on metode til at arbejde med visuel, positiv kontraktledelse gennem hele kontraktens livscyklus. Den visuelle og positive tilgang skaber et mere proaktivt og gunstigt miljø for løsning af konflikter og fremmer opbygningen af det gode samarbejde.

VPK Metoden er udviklet i samarbejde med udbud, kontraktbrugere, ledelse og leverandører, og har fået ros for den realistiske, brugervenlige, praktiske tilgang til kontraktstyring.

Læs mere: VPK Metoden- Visuel Positiv Kontraktstyring

 

Strategisk Indkøb

Bliv opdateret på gængse og nye metoder indenfor indkøb. 

Traditionelt er der i Indkøb fokus på optimering af værdiskabelse og reduktion af omkostninger, men i en mere ustabil verden er det også nødvendigt at fokusere på stabile forsyningskæder, social ansvarlighed og ikke mindst at være en bæredygtig, grøn organisation. På dette kursus får du en opdatering i de grundlæggende principper og best practice metoder indenfor Indkøb koblet med teori og praksis om bæredygtighed, riskmanagement og stabile forsyningskæde.

Kurset er designet til dig der til dagligt arbejder med indkøb enten som leder eller medarbejder, og ønsker nye redskaber til at løfte kompetencer og performance til et højere niveau. 

Læs mere: Strategisk Indkøb 

 

Negotiate, draft and manage contracts in English

The aim of the course is to enable its participants to better understand, connect and integrate commercial, technical and legal issues. E.g. how to optimally negotiate, draft and manage warranties and best efforts clauses, liquidated damages, limitation of liabilities, force majeure and indemnification clauses, etc. in relation to the business purposes, the project risks involved, the legal requirements, which amounts and ceilings are commonly agreed to, the applicable law etc.

The course is for project managers, contract managers, bid managers, procurement managers etc., who wants to improve their understanding and ability to negotiate, draft and manage contracts in English.

Read more: Negotiate, draft and manage contracts in English 

 

Vil du vide mere?

Måske sidder du stadig med spørgsmål som: Hvad er effekterne af contract management og hvordan gavner det min organisation? Herunder kan du se svarene på de oftest stillede spørgsmål. 

 

Hvad viser forskning om effekterne af contract management?

IACCM/World Commerce & Contracting´s forskning viser, at organisationer i gennemsnit kan hente helt op til 9,2 % i gevinst på at indføre best practice contract management. 

Den engelske Rigsrevision har anslået, at offentlige indkøbsorganisationer kan spare mellem 1,5 - 2,5 % på et indkøbsbudget, hvis man indfører contract management. 
Tal der er til at føle på, i særdeleshed når et andet estimat samtidig lyder, at antallet af kontrakter er steget med 50 % de sidste 25 år – og at 50-75 % af private virksomheders in- og output i dag reguleres af kontrakter.

Hvordan kommer min virksomhed i gang med CCM?

NSCCM udbyder uddannelser med internationale certificeringer på 2 niveauer indenfor Contract & Commercial Management:

Grunduddannelsen CCM Practitioner, som giver dig den operationelle viden samt taktisk og teknisk kompetenceudvikling. Vi har både en både dansk og engelsk uddannelse.

Overbygningsuddannelsen CCM Advanced Practitioner hvor du får videregående strategiske kompetencer, CRM, SRM og introduktion til ledelse, planlægning m.v.

I NSCCM oplever vi interesse og efterspørgsel på flere specialområder indenfor Contract and Commercial Management, og der derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med førende forskere og praktikere på området, f.eks. Negotiate, draft and manage contracts in English, Practisk IT Contract Management, Styring af agile kontrakter, Basic Contract Management (på dansk og engelsk), Grundlæggende Kontraktret og Visualisering af kontrakter  Læs mere om vores Kurser & uddannelser.

Vi laver også gerne lukkede forløb, der er skræddersyet til jeres organisation/virksomhed. Ring og hør nærmere på 70 200 131.

Vil du have gratis inspiration kan du læse vores indlæg i NSCCM Journal eller se mere på IACCM/World Commerce & Contrating's website.

Hvordan foregår undervisningen?

På samme måde som projektledelse har udviklet sig til internationalt anerkendte uddannelse og specialiseringer (Prince2, ITIL mv.), har IACCM/World Commerce & Contracting også udviklet uddannelser i contract management til brug for praktikere. 

Derfor henvender vores kurser og uddannelser sig til dig, der ønsker adgang til den førende viden, processer og praksisser inden for kontraktstyring.

Det får du dels gennem undervisning af førende danske forskere og praktikere på området, og gennem kvalitetssikret undervisningsmateriale i best practice fra over 160 lande. 

Cases du kan relatere til

Hos NSCCM har vi desuden fokus på, at du skal kunne relatere pensum til din egen forretningsvirkelighed. Derfor inddrager vi løbende dine (og dine meddeltageres) perspektiver i undervisningen og bruger dem som cases. På den måde kan du med det samme se, hvordan det du lærer, kan anvendes i dit daglige arbejde. Det, tror vi på, skaber værdi fra første dag.

Hvordan gavner en certificering i contract management min organisation?

Læs med her og få svar på spørgsmålet ’’Hvorfor contract management?’’

Hvem er NSCCM?

Vi er Nordic School of Contract and Commercial Management. Nordens førende udbyder af certificeringsuddannelser og kurser i contract management. I Om os kan du læse mere om NSCCM og baggrunden for vores oprettelse.

Hvem er IACCM/WorldCC?

IACCM, International Association for Contract and Commercial Management blev dannet i 1999, og har konstitueret sig som verdens førende organisation indenfor Contract & Commercial Management. I 2020 rundede medlemstallet 70.000 i over 160 lande.

Organisationens formål er at forske i og udbrede anvendelsen af best practice contract and commercial management. Til dette formål har IACCM udviklet en række uddannelser. Som én af få partnere på verdensplan, har vi i NSCCM en aftale med IACCM om at udbyde disse uddannelser.

IACCM har – bl.a. i samarbejde med vores undervisere i NSCCM – udgivet en række bøger, der anvendes som pensum på de CCM-uddannelser, vi udbyder.

I undervisningen tager vi også udgangspunkt i en række undersøgelser, forskning og standarder som kontinuerligt bliver videreudviklet i IACCM. På IACCM's website kan du finde deres samling af de bedste og nyeste politikker, standarder og vejledninger, der kan hjælpe jer med at forbedre jeres praksis, tilgange og resultater.

 

Navneændring i 2020 fra IACCM til World Commerce & Contracting

I forbindelse med deres nye design og website i 2020 valgte IACCM at ændre navn til World Commerce & Contracting - forkortet WorldCC. Det kan måske tage lidt tid at huske det nye navn, men der er heldigvis sørget for en god overgangsperiode i navnetransitionen. I en længere periode vil IACCM’s website være aktivt, og derfra kan du linke direkte over på World Commerce & Contracting nye website.

World Commerce & Contracting’s nye website har flere funktioner, men er opbygget meget overskueligt, så du hurtigt kan danne dig et overblik og nemt finde det du søger.

 

Læs mere om World Commerce & Contracting/IACCM på deres website.

bottom of page